Zapytanie 14/2019

projekt2_logo

Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Nr projektu RPSW.09.02.01-26-0018/18

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zamówienia poniżej 50 tyś. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu

„Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.

 

Świadczenie usługi opieki nad dziećmi podczas dowozu na zajęcia do świetlic środowiskowych w ginie Górno w miejscowościach Krajno i Górno i odwozu  po zakończeniu zajęć w ramach projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

 

KODY CPV:

80310000-0 Usługi edukacji młodzieży

80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z Zasadą Efektywnego Zarządzania na potrzeby projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

 Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

II. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Efektywnego Zarządzania w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.
 3. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ubiegającą się
  o udzielenie Zamówienia.
 4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Dariusz Szczubiał tel. 510 090 066  mail  sniwkielce1@wp.pl  

 

III. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

 

Opieka nad dziećmi podczas dowozu na zajęcia i odwozu po zakończonych zajęciach w Gminie Górno

 

Zamówienie obejmuje opiekę podczas przewozu dzieci na zajęcia w Gminie Górno.

Ilość 680 godz.

340 dni – 1h na dowóz i 1h na odwóz

Okres realizacji; od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. /z wyłączeniem dni wolnych od nauki/

 

IV. WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zobowiązują się spełnić poniższe warunki:
 • osoba pełniąca funkcję opiekuna podczas dowozu dzieci posiada kalifikacje pedagogiczne lub ukończony kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
 • Jest dyspozycyjna w dni robocze w godzinach od 14,00 do 19,00
 • prowadzi dokumentację – karty czasu pracy
 • zgodnie z przyjętym regulaminem sprawuje opiekę nad uczestnikami projektu w czasie ich dowozu do świetlic i odwozu ze świetlic
 1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

 1. Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia-nie spełnia”,
  w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach stanowiących Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego (wyszczególnionych w Punkcie V. Zapytania ofertowego), z których musi jednoznacznie wynikać , że Wykonawca spełnia warunki, a w przypadku nie spełnienia choćby jednego
  z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

V. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ

 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
 4. Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego)
 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów świadczące o wykształceniu osoby wskazanej do prowadzenia zajęć.
 6. Podpisane CV osoby kandydującej do prowadzenia zajęć, z którego wprost wynika liczba lat doświadczenia dydaktycznego, liczba godzin w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych,

 

VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria

a) CENA – 80%

b) DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE – 20%

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:

 

Lp. Nazwa kryterium Waga
    1. Cena brutto za 1 godzinę zajęć 80% = 80 pkt
    2. Doświadczenie dydaktyczne 20% = 20 pkt
 1. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
  LP = C + K

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie dydaktyczne

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej x 80 pkt = liczba punktów w danym kryterium

 

 1. Punkty za kryterium „Doświadczenie dydaktyczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje ile lat doświadczenia dydaktycznego w pracy
  z dziećmi posiada osoba wskazana do prowadzenia zajęć w ramach Zamówienia. Za doświadczenie dydaktyczne zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

1 lat do 2 lat = 2 pkt

3 lat do 4 lat = 4 pkt

5 lat do 6 lat = 6 pkt

7 lat do 8 lat = 8 pkt

9 lat i więcej = 10 pkt
oferta badana/oferta z największą liczbą punktów za doświadczenie dydaktyczne x 20 pkt = liczba punktów w danym kryterium
6. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie dydaktyczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
 5. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być przedstawione
  w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia). W przypadku złożenia Oferty w formie elektronicznej wszystkie dokumenty należy złożyć w formie skanu.
 6. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
 7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę muszą być ponumerowane przez Wykonawcę.
 8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
 9. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferta na usługę sprawowania opieki nad dziećmi podczas ich dowozu na zajęcia i odwozu po zakończeniu zajęć w ramach projektu

 „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

 

Adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach

Prosta 109 B/2

25-385 Kielce

 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego, ul. Prosta 109 B/2, 25-385 Kielce w terminie do dnia  01.04.2019. do godziny 15:00
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku

 

IX. INFORMACJE KOŃCOWE.

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.

 

X. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;

 1. zmiany terminu realizacji zamówienia, warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie obiektywnych trudności w realizacji zajęć, których nie można było przewidzieć, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja zarządzająca i Zamawiający nie straci dofinansowania,
 2. aktualizacje danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę: nazwy firmy, adresu siedziby, formy prawnej, itp.
 3. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 4. ze względu na dofinansowanie zadania środkami unijnymi, możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie,
 5. zmiany stawki podatku VAT,
 6. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 7. zmiany przewidziane ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)
 8. Zamiana wskazanej w ofercie osoby tylko na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. Zamiana następuje za zgodą zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które nie miał wpływu wykonawca.

 

XI. Informacja o RODO

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2; 25-385 Kielce.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ); 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Wykaz załączników

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4_Wzór umowy

Załącznik nr 5_Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

 

 

 

                                                                                                                                             Zatwierdzam
                                                                                                                                             Koordynator Projektu
                                                                                                                                             Iwona Wielgus

 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.