Zapytanie 17/2019

projekt2_logo

Stowarzyszenie Nauczycieli                                                                                         Kielce, 2019-11-25

i Wychowawców w Kielcach

25-385 Kielce, ul. Prosta 109 B/2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

17/2019

 

Związane z realizacją projektu:

„Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0018/18

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA:

 „Dostawa sprzętu komputerowego dla uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

  1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach zaprasza do złożenia oferty

dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego dla uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów” zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr 17/2019 dostępnego na stronie internetowej www.sniw-plas-kielce.pl  w zakładce PROJEKTY UE

Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę (wartość zamówienia brutto), która nie przekroczy budżetu przeznaczonego na ten zakup przez Zamawiającego, zostanie podpisana umowa dostawy.

Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona.

Ofertę można złożyć:

  • drogą pocztową, na adres:
    Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, 25-385 Kielce, ul. Prosta 109 B/2,
  • drogą elektroniczną: sniwkielce1@wp.pl
  • lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach ul. Chęcińska 3 w godzinach 13:00 – 17:30 od poniedziałku do piątku.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Termin realizacji:  14 dni od dnia rozstrzygnięcia i podania wyników oferentom.

 Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium – 100 % cena

 

Złożona oferta musi zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta,
  •  Wartość oferty (brutto)
  • Termin realizacji usługi

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oferty oraz powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2019 r. o  godzinie 14.00.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kierownik Projektu – Dariusz Szczubiał tel. 510090066

 

Załączniki:

Zał. nr 1 – przedmiot zamówienia

Zał. nr 2 – formularz ofertowy

Zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zał. nr 4 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.