Zapytanie 3/2019

data1 4 lutego 2019

projekt2_logo

Stowarzyszenie Nauczycieli                                                                                                                             Kielce, 2019-02-04

i Wychowawców w Kielcach

25-385 Kielce, ul. Prosta 109 B/2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

3/2019

Związane z realizacją projektu:

„Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0018/18

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń znajdujących się w świetlicy środowiskowej w Masłowie, gmina Masłów.

 

KOD CPV

45000000-7

 

Zakres prac obejmuje:

 

 1. Przygotowanie powierzchni ścian, sufitów i ich malowanie – 340 m2
  – zdarcie starej farby-lamperii
  – naprawa pęknięć i uszkodzeń ścian i sufitów
  – akrylowanie łączeń ścian z sufitem
  – gruntowanie ścian
  – malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi  
 2. Prace elektryczne
  – demontaż starego i montaż nowego oświetlenia 6 punktów świetlnych.
 3. Prace hydrauliczne, glazurkarskie – przebudowa toalety
  – prace murarskie – wyburzenie i murowanie ściany
  – tynkowanie i malowanie ścian
  – położenie płytek -8,6 m2
  – położenie posadzki – 9 m2 
  – instalacja umywalki i kompaktu WC
  – montaż drzwi
 4. Renowacja podłogi w salach do zajęć – cyklinowanie 100 m2

 

Oferta musi zawierać koszt zakupu wszystkich niezbędnych produktów i materiałów do prawidłowego wykonania robót remontowo – adaptacyjnych łącznie z kosztami wykonania usługi.

 

Termin realizacji: 14.02.2019 r. – 25.02.2019 r.

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium – 100 % cena

 

Przed złożeniem oferty oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin pomieszczeń w których mają być przeprowadzone roboty remontowo – adaptacyjne.

Złożona oferta musi zawierać:

–    Nazwę i adres oferenta,

–     Wartość oferty (brutto)

–     Termin realizacji usługi

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oferty oraz powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia.
Ofertę należy przekazać drogą pocztową, na adres: 
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109 B/2, 25-385 Kielce 
lub osobiście w biurze Stowarzyszenia:
Adres biura: 
Kielce ul. Chęcińska 3 
Biuro czynne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 13,00 do 18,00.
Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kierownik Projektu – Dariusz Szczubiał tel. 510090066

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2019 r. – do godziny 15.00.

 

 

         ………………………………………………

         Podpis/y osób upoważnionych

 

Poświadczenie otrzymania zapytania ofertowego

         …………………………………….

              Data i podpis/pieczęć

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.