O klubie

Coraz większa popularność piłki siatkowej w naszym regionie, podnosi zainteresowanie dzieci i młodzieży jej uprawianiem. Jednak możliwości uczestniczenia w specjalistycznych zajęciach w naszym mieście są ograniczone. W Kielcach nie funkcjonuje żaden klub zajmujący się szkoleniem chłopców ze szkół podstawowych. Istniejące kluby siatkarskie szkolą jedynie młodzież w kategorii kadetów i juniorów. Wyniki sportowe dziecięcych i młodzieżowych drużyn z innych województw pokazują że aby grać w piłkę siatkową na poziomie najlepszych dziecięcych i młodzieżowych drużyn krajowych, należ rozpocząć szkolenie w wieku 8-10 lat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, młodzieży chcących grać w piłkę siatkową jak i wspierających ich rodziców, Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach podjął uchwałę o rejestracji za pośrednictwem Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej „Dziecięco Młodzieżowego Klubu Siatkarskiego PLAS Kielce”.

Rejestracja klubu nastąpiła w październiku 2010 roku. Obecnie w zajęciach uczestniczy 52 dzieci i młodzieży. W bieżącym roku, po dokonaniu dodatkowego naboru, szkoleniem planujemy objąć ok. 80 chłopców z roczników 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 i 20 dziewczynek z rocznika 2001-2000. Podstawą dobrego szkolenia jest profesjonalna kadra trenerska, którą nasz klub zapewnia.

 

Dziecięco Młodzieżowy Klub Siatkarski „Plas” Kielce działa w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli i wychowawców

w Kielcach, propagując rozwój sportu na terenie Miasta Kielce i okolic.

DMKS „Plas” Kielce został powołany w 2010r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.

Koordynatorem działań klubu jest – mgr Dariusz Szczubiał

Regulamin DMKS „Plas” Kielce

I. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1. Klub Siatkarski – DMKS „Plas” Kielce z siedzibą w Kielcach, przy ul. Prostej 109B/2. 2. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach 3. Członek – Członek DMKS „Plas” Kielce który złożył deklarację członkowską oraz regularnie opłaca składki członkowskie. 4. Umowa – umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach a rodzicem uczestnika zajęć, zawarta w momencie podpisania deklaracji członkowskiej oraz wpłacenia pierwszej składki członkowskiej, określająca wzajemne relacje i oczekiwania obejmujące zakres i warunki szkolenia siatkarskiego. 5. Składka członkowska roczna – roczna składka wszystkich członków 6. Składka treningowa – kwartalna opłata za uczestnictwo w szkoleniu siatkarskim DMKS „Plas” Kielce. 7. Okres rozliczeniowy – w przypadku szkolenia siatkarskiego okres rozliczeniowy to kwartał.

II. Postanowienia szczegółowe:

1. DMKS „Plas” Kielce finansowany jest przez:

– rodziców, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska roczna, składka treningowa),

– Miasto Kielce reprezentowane przez Samorząd Miasta Kielce (dotacje Urzędu Miasta Kielce),

– prywatne osoby i firmy,

2. Na każdy rok kalendarzowy opłatę treningową ustala Zarząd. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia zadecydował o:

* roczna składka treningowa rozłożona jest w na trzy raty ( 1 rata- IX, X, XI, XII; 2 rata I, II, III; 3 rata IV, V, VI )

* w przypadku kontuzji, czy też choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) opłata treningowa może zostać obniżona o 50% na wniosek Zarządu po złożeniu pisemnej prośby;

* w przypadku zaległości finansowych wobec klubu, dziecko może zostać skreślone z listy zawodników klubu, a co za tym idzie wykreślone z rejestru zawodników;

* w przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd Klubu może obniżyć składkę osoby, która złożyła taką prośbę na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;

* nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty treningowej;

* opłata treningowa nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym;

* Opłatę treningową należy uiszczać najpóźniej do 10-go dnia danego okresu rozliczeniowego;

* Wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach – PKO II/O KIELCE nr: 27 1020 2629 0000 9802 0237 5970

3. Pieniądze pochodzące ze składek, opłat treningowych oraz dotacji będą przeznaczone na:

* wynajem hali sportowej,

* opłacenie trenerów i instruktorów,

* dowóz dzieci na zajęcia treningowe do hali sportowej w Masłowie i z powrotem

* zakup sprzętu sportowego niezbędnego do treningu,

* pokrycie kosztów przejazdu na zawody rangi mistrzowskiej:

– Świętokrzyska Liga Młodzików, Kadetów, Juniorów

– rozgrywki szczebla centralnego w/w kategoriach wiekowych

– zawody minisiatkówki o Puchar Kinder+Sport i Orlik Volleymania szczebla wojewódzkiego i centralnego,

* pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia podczas zawodów szczebla centralnego w kategoriach młodzik, kadet /ćwierćfinał, półfinał i finał MMP/ i minisiatkówki /mistrzostwa polski o Puchar Kinder+Sport i Orlik – VOLLEYMANIA /

UWAGA.

koszt noclegów i wyżywienia podczas zawodów towarzyskich pokrywają rodzice zawodnika w wysokości obowiązującej na danych zawodach

* opłaty wpisowe za udział w zawodach mistrzowskich i towarzyskich,

* opłaty statutowe w Świętokrzyskim Związku Piłki Siatkowej,

* cele statutowe Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach,

* administrację Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach,

4. Każdy zawodnik Sekcji jest zobowiązany do uiszczenia rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,

5. W ramach składki członkowskiej i opłat treningowych zawodnik otrzymuje:

* możliwość uczestniczenia w zajęciach treningowych,

* opiekę trenerską,

* dowóz na treningi i z powrotem

* dofinansowanie do opłat startowych, /zgodnie z pkt. 3 niniejszego regulaminu/

* sprzęt sportowy,

6. Zawodnik DMKS „Plas” Kielce zobowiązany jest do:

* przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie korzystania z poszczególnych hal sportowych (regulamin dostępny w holu hali sportowej),

* przestrzegania regulaminu DMKS „Plas” Kielce,

* punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem,

* kulturalnego zachowania się na terenie hali sportowe (dotyczy również holu, szatni, natrysków, ubikacji),

* kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników hali sportowej, na której trenujemy,

* wykonywania poleceń wydanych przez trenera,

* informowania o problemach zdrowotnych (np. zawrotach, bólach głowy, urazach),

* poinformowania o każdorazowym opuszczeniu hali sportowej (wyjście do łazienki, szatni),

* kulturalnego zachowania się względem innych członków klubu,

* kulturalnego zachowania się i godnego reprezentowania klubu na zawodach,

* dbania o sprzęt sportowy, który jest własnością klubu,

* dbania o sprzęt sportowy przekazany zawodnikowi na własność przez klub,

* przychodzenia na trening w czystym, schludnym ubiorze,

* posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (koszulka, spodenki, obuwie zmienne, przyborów higieny osobistej,

* godnego reprezentowania klubu na zewnątrz,

7 .Zawodnik DMKS „Plas” Kielce powinien:

* rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,

* brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,

* mieć dobre wyniki w nauce oraz dobrą opinię szkoły,

* pomagać innym zawodnikom klubu,

* uczestniczyć w obozach sportowych,

8.Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników niestosujących się do pkt. 6 regulaminu sekcji poprzez:

* upomnienie,

* upomnienie w obecności rodzica,

* upomnienie przy całej drużynie,

* nie zgłoszenie do zawodów,

* zawieszenie czasowe w prawach zawodnika klubu,

* skreślenie zawodnika z listy klubowej,

9. Rodzice są zobowiązani do:

* wypełnienia deklaracji członkowskiej i zgody na uczestniczenie w treningach przez ich dziecko

* wykupienia ubezpieczenia sportowego dla zawodnika ( zarząd klubu jest zobowiązany do przedstawienia oferty takiego ubezpieczenia )

* regularnego wpłacania składki członkowskiej – do 15 dnia określonego okresu rozliczeniowego (po ustaleniach indywidualnych termin płatności może zostać przesunięty),

* informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu (np. z powodu choroby, przy dłuższych nieobecnościach),

* kontrolowania stanu sprzętu sportowego przekazanego dla zawodnika a należącego do klubu (w przypadkach uszkodzenia rodzice ponoszą wszelkie koszty),

* kontrolowania stanu sprzętu przekazanego zawodnikowi na własność,

10. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązuje się do zapewnienia transportu na zawody.

11. Zarząd zatrudnia trenerów i instruktorów oraz decyduje o ich przydziale do grup treningowych.

12. Zarząd ustala wielkość grup treningowych, biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny oraz jakość szkolenia.

13. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje prowadzący zajęcia.

14. Trenerzy sekcji decydują o naborze do sekcji.

15. Zarząd Stowarzyszenia daje zawodnikowi skierowanie na badania lekarskie oraz może pomóc w ich zorganizowaniu.

16. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązuje wszystkich zawodników do posiadania ważnych badań lekarskich poświadczonych przez lekarza sportowego. W wypadku braku badań zawodnik może zostać niedopuszczony do zawodów a także w indywidualnych przypadkach do treningów.

17. Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem i wpłaceniu przez klub zainteresowany pozyskaniem zawodnika ekwiwalentu za jego wyszkolenie. Ekwiwalent ten zamiast zainteresowanego klubu mogą wpłacić rodzice zawodnika. Wysokość ekwiwalentu określają przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wpłata ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika obowiązuje od kategorii wiekowej – młodzik. Młodsi zawodnicy zmieniają barwy klubowe tylko za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem.

18. Jeżeli zawodnik uczestniczy w treningach oznacza to, że rodzice i on sam zaakceptowali regulamin sekcji.

19. Zaakceptowanie regulaminu sekcji jest równoznaczne ze zgodą rodziców oraz zawodnika na wyrobienie licencji zawodniczej oraz reprezentowanie barw DMKS „Plas” Kielce w rozgrywkach organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej

20. Rozwiązanie umowy:

a. Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia po złożeniu pisemnego wypowiedzenia umowy,

b. Stowarzyszenie ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika zajęć niniejszego regulaminu lub norm współżycia społecznego,

c. Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

22. Wszelkie zmiany regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Zarządu.

23. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców przez umieszczenie

w sposób czytelny na stronie internetowej Stowarzyszenia.

24. Rodzice mają prawo wystąpić podczas Walnego Zgromadzenia Członków do Zarządu Stowarzyszenia z prośbą

o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.

25. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu.

26. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach – mgr Iwona Wielgus Koordynator – mgr Dariusz Szczubiał

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.