Treść artykułu

Wyniki zapytania 1/2016

Kategorie Archiwum PLAS

znakiUE

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0052/15-00„ Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2016

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach
Prosta 109 B/2, 25-385 Kielce
NIP:6572153989;  Regon: 290941551

 1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje informatyczne dla uczestników projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 4 grup 10 osobowych, łącznie 494 godziny w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r.
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających umiejętność porozumiewania się w języku angielskim dla uczestników projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 4 grup 8 osobowych, łącznie 468 godzin w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r.
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne dla uczestników projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 3 grup 8 osobowych, łącznie 316 godzin w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r.
 4. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne dla uczestników projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 1 grupy 8 osobowej, łącznie 80   godzin w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.
 1. Słownik Zamówień (CPV): 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży.
 2. Zajęcia realizowane w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 13,00 – 19,00 według ustalonego harmonogramu.
 3. Godzinę zajęć należy rozumieć jako godzinę zegarową, tj. 60 min.
 4. Ostateczne terminy i godziny realizacji zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dn. 1.07.2016 na stronie internetowej Zamawiającego  www.sniw-plas-kielc.pl  oraz wysłane pocztą elektroniczną na każdą z 4 części zamówienia do 3 potencjalnych wykonawców. Informacja o zapytaniu ofertowym nie została umieszczona w bazie konkurencyjności funduszeeuropejskie.gov.pl  z powodu braku do niej dostępu.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert
  1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria
   a) CENA – 50%
   b) DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE – 50%
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
    1. Cena brutto za 1 godzinę zajęć 50% = 50 pkt
    2. Doświadczenie dydaktyczne 50% = 50 pkt
 1. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
  LP = C + K

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie dydaktyczne
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej x 50 pkt = liczba punktów w danym kryterium

 1. Punkty za kryterium „Doświadczenie dydaktyczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje ile lat doświadczenia dydaktycznego posiada osoba wskazana do prowadzenia zajęć w ramach Zamówienia. Za doświadczenie dydaktyczne zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

> 7 lat do 8 lat = 2 pkt

> 9 lat do 10 lat = 4 pkt

> 11 lat do 12 lat = 6 pkt

> 12 lat = 8 pkt
oferta badana/oferta z największą liczbą punktów za doświadczenie dydaktyczne x 50 pkt = liczba punktów w danym kryterium
6. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie dydaktyczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

5.Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena:

I. Część zamówienia nr 1

Lp.  

Nazwa i adres wykonawcy

Data I sposób wpłynięcia oferty Kryteria oceny ofert – liczba przyznanych punktów
Cena brutto zł.

 

(1)

Doświadczenie dydaktyczne

 

(2)

Razem kolumna (1+2)
1 GŁOWACKI MICHAŁ

25-112 KIELCE,

UL. STAROWAPIENNIKOWA 42A/11

11.07.2016r.

osobiście do siedziby Zamawiającego

50,00 pkt 50,00 pkt 100,00 pkt
2 JAKUBOWICZ JOANNA

25-408 KIELCE,

OŚ. NA STOKU 27/2

11.07.2016r.

osobiście do siedziby Zamawiającego.

43,75 pkt 50,00 pkt 93,75 pkt
3 PRZEPIÓRA RENATA,

25-015 KIELCE,                                 UL. ZŁOTA 2/4/11

11.07.2016r.

osobiście do siedziby Zamawiającego

43,75 pkt 50,00 pkt 93,75 pkt

A. Ocena ofert została przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich Oferty ocenione zostały punktowo. Łącznie do zdobycia było 100 pkt, a waga % odpowiada maksymalnej liczbie punktów możliwych do zdobycia w ramach poszczególnych kryteriów.
B. Oferty odrzucone: brak
C. Wybór Wykonawcy:

               GŁOWACKI MICHAŁ,  25-112 KIELCE ,  UL. STAROWAPIENNIKOWA 42A/11

D. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca otrzymał  100  pkt  ze 100 pkt możliwych  do  zdobycia  oraz  spełnił  wszystkie  kryteria  formalne przedstawione w pkt IV i V zapytania ofertowego.

 

 II. Część zamówienia nr 2

Lp.  

Nazwa i adres wykonawcy

 

Data i sposób wpłynięcia oferty

Kryteria oceny ofert – liczba przyznanych punktów
Cena brutto zł.

 

(1)

Doświadczenie dydaktyczne

 

(2)

Razem kolumna (1+2)
1 KONAT AGNIESZKA,

28-200 STASZÓW,

UL. TRAUGUTTA 16

06.07.2016r

osobiście do siedziby Zamawiającego.

 39,29 pkt  16,66 pkt  55,95 pkt
2 PUSHPAKUMARA IZABELA, 25-344 KIELCE,                                    UL. ZAGÓRSKA 57/108 08.07.2016r.

osobiście do siedziby Zamawiającego.

 39,29 pkt  50,00 pkt  89,29 pkt
3 FELEDYK SYLWIA,

25-150 KIELCE,

OŚ. BARWINEK 2/216

08.07.2016r.

osobiście do siedziby Zamawiającego

 50,00 pkt  0,00 pkt  Oferta odrzucona

 

A. Ocena ofert została przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich Oferty ocenione zostały punktowo. Łącznie do zdobycia było 100 pkt, a waga % odpowiada maksymalnej liczbie punktów możliwych do zdobycia w ramach poszczególnych kryteriów.

B. Oferty odrzucone: Feledyk Sylwia – brak dokumentów wymaganych świadczących o wykształceniu

C. Wybór Wykonawcy:

 PUSHPAKUMARA IZABELA, 25-344 KIELCE, UL. ZAGÓRSKA 57/108

D. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca otrzymał  89,29  pkt  ze 100 pkt możliwych  do  zdobycia  oraz  spełnił  wszystkie  kryteria  formalne przedstawione w pkt IV i V zapytania ofertowego.

 

III. Część zamówienia nr 3

Lp.  

Nazwa i adres wykonawcy

 

Data I sposób wpłynięcia oferty

Kryteria oceny ofert – liczba przyznanych punktów
Cena brutto zł.

 

(1)

Doświadczenie dydaktyczne

 

(2)

Razem kolumna (1+2)
1 JAKUBOWICZ JOANNA

25-408 KIELCE,

OŚ. NA STOKU 27/2

11.07.2016r.

osobiście do siedziby Zamawiającego

 50,00 pkt  50,00 pkt  100,00 pkt
2 GŁOWACKI MICHAŁ

25-112 KIELCE,

UL. STAROWAPIENNIKOWA 42A/11

11.07.2016r.

osobiście do siedziby Zamawiającego

 47,06 pkt  50,00 pkt  97,06 pkt
3 MIECHOWICZ PAWEŁ,25-647 KIELCE, UL. CZĘSTOCHOWSKA 23/43 07.07.2016r.

osobiście do siedziby Zamawiającego

 50,00 pkt  37.50 pkt  87,50 pkt

 

A. Ocena ofert została przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich Oferty ocenione zostały punktowo. Łącznie do zdobycia było 100 pkt, a waga % odpowiada maksymalnej liczbie punktów możliwych do zdobycia w ramach poszczególnych kryteriów.

B. Oferty odrzucone: brak

C. Wybór Wykonawcy:

JAKUBOWICZ JOANNA,  25-408 KIELCE,  OŚ. NA STOKU 27/2

 D. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca otrzymał  100  pkt  ze 100 pkt możliwych  do  zdobycia  oraz  spełnił  wszystkie  kryteria  formalne przedstawione w pkt IV i V zapytania ofertowego.

 

IV.Część zamówienia nr 4

Lp.  

Nazwa i adres wykonawcy

 

Data I sposób wpłynięcia oferty

Kryteria oceny ofert – liczba przyznanych punktów
Cena brutto zł.

 

(1)

Doświadczenie dydaktyczne

 

(2)

Razem kolumna (1+2)
1 MIECHOWICZ PAWEŁ,                    25-647 KIELCE,                                            UL. CZĘSTOCHOWSKA 23/43 08.07.2016r.

osobiście do siedziby Zamawiającego

 50,00 pkt  50,00 pkt  100 pkt

 

A. Ocena ofert została przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich Oferty ocenione zostały punktowo. Łącznie do zdobycia było 100 pkt, a waga % odpowiada maksymalnej liczbie punktów możliwych do zdobycia w ramach poszczególnych kryteriów.

B. Oferty odrzucone: brak

C. Wybór Wykonawcy:

MIECHOWICZ PAWEŁ,  25-647 KIELCE,  UL. CZĘSTOCHOWSKA 23/43

D. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca otrzymał  100  pkt  ze 100 pkt możliwych  do  zdobycia  oraz  spełnił  wszystkie  kryteria  formalne przedstawione w pkt IV i V zapytania ofertowego.

 

 1. Załączniki do protokołu:

a) Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej

b) Złożone oferty

c) Oświadczenia oferentów o braku powiązań z Zamawiającym

d) Oświadczenia oferentów o spełnieniu warunków udziału

 

Podpisy członków komisji:

 Iwona Wielgus                               …………………………………………………………..

Ewa Ścibisz                                      ………………………………………………………….

Dariusz Szczubiał                            ………………………………………………………….

 

Protokół sporządzono w dniu  11.07.2016