Zapytanie 10/2019

data1 5 lutego 2019

projekt2_logo

Kielce 05.02.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje naukowo-techniczne /sekcja modelarstwa/

Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Nr projektu RPSW.09.02.01-26-0018/18

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe 10/2019

KODY CPV:

80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zamawiający Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2; 25-385 Kielce, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje naukowo-techniczne /sekcja modelarstwa/  w ramach realizacji projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje naukowo-techniczne z modelarstwa dla uczestników 2 grup 8 osobowych w świetlicy w Ciekotach/ w wymiarze 172 godzin dla każdej grupy/godzina zegarowa/. Zajęcia mają być przeprowadzone w okresie realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłówwspółfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Wynagrodzenie obejmuje:

 • Udział w pracach komisji rekrutacyjnej.
 • Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych.
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia /IPW/ dla każdego uczestnika zajęć.
 • Prowadzenie dokumentacji zajęć ( dziennik zajęć, dokumentacja fotograficzna).
 • Prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy (Karta Czasu Pracy).
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, w tym informacji o stanie realizacji planu zajęć, liczby zrealizowanych godzin

Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. Płatność wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia na podstawie wpisów do dziennika zajęć  i kart czasu pracy w rozliczeniu miesięcznym. 

 

a) Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 2. Kwalifikacje – instruktor modelarstwa lotniczego i kosmicznego min. III stopnia – własnoręcznie potwierdzona kserokopia zaświadczenia instruktora.
 3. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych /min. 50h/
 4. Dyspozycyjność czasowa /od poniedziałku do piątku w godzinach 14,30 – 18,30
 5. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

b) Wymagane dokumenty:

 1. Oferta zgodna w treści z załącznikiem nr 1
 2. Podpisane CV z którego bezpośrednio wynika liczba lat pracy na stanowisku instruktora modelarstwa.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

c) Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
 2. Każdy Wykonawca powinien dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”) – jeżeli dotyczy.
 3. Każdy z Wykonawców biorących udział w postępowaniu może złożyć  ofertę tylko na jedną część zamówienia. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie z aktami statutowymi wykonawcy.
 4. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.
 6. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zaproszeniu,

b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020

Miejsce wykonania zamówienia: Świetlice środowiskowa w Ciekotach.

 

Kryteria i sposób oceny ofert

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria

a) CENA – 80%

b) DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE – 20%

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
    1. Cena brutto za 1 godzinę zajęć 80% = 80 pkt
    2. Doświadczenie dydaktyczne 20% = 20 pkt

 

 1. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
  LP = C + K

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie dydaktyczne
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin) z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:

 C = Cmin. / Cor. x 80%

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.

UWAGA: Jeżeli w zaoferowanej cenie na podstawie złożonego Oświadczenia Zleceniobiorcy (należy wypełnić załącznik nr 2  do zaproszenia)  powstanie po stronie Zamawiającego obowiązek odprowadzenia należnych składek na rzecz ZUS, to Zamawiający do złożonej oferty w celu porównania ofert doliczy należne składki obciążające Zamawiającego. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ulegnie zmianie statusu zleceniobiorcy, która spowoduje zwiększenie składek ZUS odprowadzanych przez Zamawiającego, Umowa z wykonawcą zostanie rozwiązania w terminie 7 dni od powzięcia takiej informacji

 1. Za kryterium „Doświadczenie dydaktyczne” zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

2 lat do 4 lat = 4 pkt

8 lat do 10 lat = 6 pkt

11 lat do 12 lat = 8 pkt

13 lat i więcej = 10 pkt
oferta badana/oferta z największą liczbą punktów za doświadczenie dydaktyczne x 20 pkt = liczba punktów w danym kryterium
6. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie dydaktyczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

 1. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzyma największą ilość punktów za kryterium cena i kryterium doświadczenie łącznie.
 2. Ofertę należy przekazać drogą pocztową lub osobiście, na adres: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109 B/2, 25-385 Kielce lub osobiście w biurze Stowarzyszenia: Kielce ul. Chęcińska 3 do dnia 15.02.2019r, do godz. 14.00
 3. Biuro czynne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 13,00 do 18,00
 4. Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kierownik Projektu – Dariusz Szczubiał tel. 510090066
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia oferty w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu poza doświadczeniem zwianymi z latami pracy w szkole z jak też do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
 6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,
 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,
 • Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.
 • Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
  w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach określa wzór umowy stanowiący załącznik do zaproszenia.

 

Informacja o RODO

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2; 25-385 Kielce.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018); 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia:

 1. Załącznik – formularz ofertowy
 2. Załącznik – oświadczenie o braku powiązań
 3. Załącznik – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym
 4. Załącznik – wzór umowy
 5. Załącznik – Oświadczenie zleceniobiorcy

Iwona Wielgus

Przewodnicząca Stowarzyszenia

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.