Zapytanie 15/2019

projekt2_logo

 Kielce, dnia 29.03.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2019

 

W związku z realizacją projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

 Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0018/18

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

15812000-3 wyroby ciastkarskie i ciasta

15981000-8 wody mineralne

15982000-5 napoje orzeźwiające

15860000-4 kawa, herbata i podobne produkty

I. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, 25-385 Kielce, ul. Prosta 109 B/2

NIP: 6572153989, REGON: 290941551,

tel. 510 090 066, e-mail sniwkielce1@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.)

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą efektywnego zarządzania na potrzeby projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych z częstotliwością średnio jeden raz w miesiącu do świetlic środowiskowych w Gminie Górno do miejscowości Krajno i Górno i świetlic środowiskowych w Gminie Masłów do świetlic w miejscowościach Masłów, Ciekoty i Dąbrowa /napoje, soki, woda mineralna, herbata, wyroby ciastkarskie, ciastka i inne /według zapotrzebowania w danym miesiącu, zgodnie z ze szczegółowym opisem zamówienia  Zał. nr 1/ na potrzeby realizacji projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin realizacji umowy: Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w miarę potrzeb w okresie od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż do 31.12.2020r. Niezależnie od terminu, o którym mowa powyżej, umowa wygasa w trybie natychmiastowym w przypadku wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia

Miejsce dostaw:

 1. Świetlica w Górnie GÓRNO 79 A
 2. Świetlica w Krajnie, KRAJNO-PARCELE 24B
 3. Świetlica w Masłowie , MASŁÓW ul. Ks. J. Marszałka 30
 4. Świetlica w Dąbrowie DĄBROWA 55
 5. Świetlica w Ciekotach CIEKOTY 21

 

V. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

 

VI. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

 

Oferty należy składać do dnia 10.04.2019r. do godziny 17,00 (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

VII. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać:
 2. Osobiście do biura Stowarzyszenia Kielce ul. Chęcińska 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 13,00 do 18,00, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2; 25-385 Kielce  lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres  sniwkielce1@wp.pl
 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
  a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
 3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
 5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
 7. Nazwy własne podane w szczegółowym opisie zamówienia, które stanowią załączniki nr 1 do Zapytania ofertowego należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Nazwa takiego produktu musi znaleźć się w ofercie. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez upoważnioną  przez Zamawiającego osobę transportem i na koszt Wykonawcy.
 8. Podane w szczegółowym opisie zamówienia /Zał. nr 1/ ilości danego rodzaju asortymentu mają charakter szacunkowy i stanowią jedynie podstawę do wyboru Wykonawcy który zaproponuje najniższą cenę za 1 zestaw produktów zgodny z szczegółowym opisem zamówienia. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości kupna każdego rodzaju artykułów będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego.
 9. W przypadku konieczności kupna przez Zamawiającego asortymentu nie ujętego w formularzach cenowych podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika Wykonawcy dostarczonego w formie pisemnej Zamawiającemu.
 10. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemy HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
 11. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, nie krótszym niż 30 dni, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej.
 12. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Wykonawca przekazuje żywność osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej oraz jakościowej w godzinach od 14.00 do 17.00
 13. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy.
 14. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad do 24 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt.
 15. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.

 

IX. PŁATNOŚCI

 1. Wykonawca za każde dostarczone towary będzie wystawiał fakturę/rachunek na dzień wykonania dostawy i będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z dostawą zamawianych artykułów.
 2. Potwierdzenie faktury nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego ilości oraz jakości dostarczonego towaru.
 3. Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
 4. Strony ustalają 14 dniowy termin zapłaty liczony od dnia otrzymania faktury.

 

X. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Dariusz Szczubiał, pod numerem tel. 510 090 066 lub adresem mailowym sniwkielce1@wp.pl

 

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaproponuje najniższą cenę .
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,

b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),

c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,

d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,

e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,

h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,

i) Oferta powinna zawierać:

– cenę brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia

– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 3)

j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,

k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,

l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),

m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,

n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,

o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

 

XIII. Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych stanowiący załącznik do zapytania. 

 

XIV. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.sniw-plas-kielce.pl  oraz wysłana drogą elektroniczną do wszystkich oferentów.

 

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XVI. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu  „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia
 3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 5. Załącznik nr 4 –Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

 

Zatwierdził:

Iwona Wielgus Koordynator  Projektu

Tel. 501 058 501

E-mail: sniwkielce1@wp.pl

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.