Zapytanie 2/2019

data1 4 lutego 2019

projekt2_logo

Stowarzyszenie Nauczycieli                                                                                                                             Kielce, 2019-02-04

i Wychowawców w Kielcach

25-385 Kielce, ul. Prosta 109 B/2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

2/2019

Związane z realizacją projektu:

„Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0018/18

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń znajdujących się w świetlicy środowiskowej w Krajnie, gmina Górno.

 

KOD CPV

45000000-7

 

Zakres prac obejmuje:

 

 1. Przygotowanie powierzchni ścian, sufitów i ich malowanie – 500 m2
  – naprawa pęknięć i uszkodzeń ścian i sufitów
  – akrylowanie łączeń ścian z sufitem 200 mb
  – gruntowanie ścian
  – malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi w kolorze szarym
 2. Prace hydrauliczne
  – demontaż starych baterii i umywalek – 6 szt.
  – montaż nowych umywalek, baterii i syfonów – 6 szt.
  – demontaż i montaż baterii kuchennych – 2 szt.
 3. Demontaż, utylizacja starych paneli podłogowych, montaż nowych z listwami przypodłogowymi
  – demontaż paneli podłogowych + utylizacja – 160 m2
  – montaż paneli podłogowych AC5 na folii i podkładzie pleśniowym 10,5m2
  – listwowanie podłóg listwami drewnianymi 60 mb.
 4. Skuwanie starych i wykonanie podłogi z płytek gresowych 55m2
 5. Skuwanie starych płytek ze schodów i oblicowanie schodów płytkami antypoślizgowymi 18 m2
  – skuwanie płytek gresowych ze schodów, utylizacja gruzu 18m2
  – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na schodach
  – oblicowanie schodów płytkami antypoślizgowymi 25 m2
 6. Malowanie farbami olejnymi
  – malowanie futryn drzwiowych 15 szt.
  – malowanie barierek schodowych 5 szt. 

 

Oferta musi zawierać koszt zakupu wszystkich niezbędnych produktów i materiałów do prawidłowego wykonania robót remontowo – adaptacyjnych łącznie z kosztami wykonania usługi.

 

Termin realizacji: 14.02.2019 r. – 25.02.2019 r.

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium – 100 % cena

 

Przed złożeniem oferty oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin pomieszczeń w których mają być przeprowadzone roboty remontowo – adaptacyjne.

Złożona oferta musi zawierać:

–    Nazwę i adres oferenta,

–    Wartość oferty (brutto)

–     Termin realizacji usługi

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oferty oraz powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia.
Ofertę należy przekazać drogą pocztową, na adres: 
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109 B/2, 25-385 Kielce 
lub osobiście w biurze Stowarzyszenia:
Adres biura: 
Kielce ul. Chęcińska 3 
Biuro czynne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 13,00 do 18,00.
Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kierownik Projektu – Dariusz Szczubiał tel. 510090066

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2019 r. – do godziny 15.00.

 

 

 

         ………………………………………………

        Podpis/y osób upoważnionych

 

Poświadczenie otrzymania zapytania ofertowego

         …………………………………….

              Data i podpis/pieczęć

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.