Zapytanie 5/2019

data1 4 lutego 2019

projekt2_logo

Stowarzyszenie Nauczycieli                                                                                                                              Kielce, 2019-02-04

i Wychowawców w Kielcach

25-385 Kielce, ul. Prosta 109 B/2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

5/2019

Związane z realizacją projektu:

„Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Masłów”

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0018/18

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ścianki działowej podłogowej w pomieszczeniu znajdującym się w świetlicy środowiskowej w Dąbrowie, gmina Masłów.

 

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie podłogowej ścianki działowej składającej się z: 

– 8 modułów o wymiarach 1700mm x 1000x 50mm

– klasa dźwiękochłonności A.

– ramy z litego drewna.

– ścianki wypełniona wełną skalną.

– tapicerka z tkaniny 100% poliester.

– koła skrętne z hamulcami, które pozwalają wygodnie przemieszczać ściankę podłogową.

– wymiary kół 65mmx40mmx400mm, materiał – stal

 

Oferta musi zawierać koszt zakupu wszystkich niezbędnych produktów i materiałów do prawidłowego wykonania zlecenia łącznie z kosztami wykonania usługi.

 

Termin realizacji: 14.02.2019 r. – 25.02.2019 r.

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium – 100 % cena

 

Przed złożeniem oferty oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin pomieszczeń w których ma być wykonana ścianka działowa.

 

Złożona oferta musi zawierać:

– Nazwę i adres oferenta,

– Wartość oferty (brutto)

– Termin realizacji usługi

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oferty oraz powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia.
Ofertę należy przekazać drogą pocztową, na adres: 
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109 B/2, 25-385 Kielce 
lub osobiście w biurze Stowarzyszenia:
Adres biura: 
Kielce ul. Chęcińska 3 
Biuro czynne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 13,00 do 18,00.
Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kierownik Projektu – Dariusz Szczubiał tel. 510090066

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2019 r. – do godziny 15.00.

 

 

 

         ………………………………………………

       Podpis/y osób upoważnionych

 

Poświadczenie otrzymania zapytania ofertowego

         …………………………………….

              Data i podpis/pieczęć

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.