Zapytanie ofertowe

projekt2_logo

Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.

Nr projektu RPSW.09.02.01-26-0132/19

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.)

Przy sporządzaniu niniejszego Zapytania Zamawiający pomocniczo posługiwał się zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na potrzeby projektu pt. Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

Przedmiot zamówienia:

 „Usługi w zakresie transportu uczestników projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Bodzentyn i Piekoszów”

Załączniki

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.