Treść artykułu

Zapytanie nr 2/2017

Kategoria PLAS

znakiUE

Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach”

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0052/15-00

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/2017

 

na realizację zamówienia powyżej 50 tyś. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

KODY CPV:

80310000-0 Usługi edukacji młodzieży

 I. Zamawiający

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na potrzeby projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

II. Informacje ogólne:

 1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych
  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.
 3. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ubiegającą się
  o udzielenie Zamówienia.
 4. Wykonawca składa ofertęna zamówienie I lub II
 5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Dariusz Szczubiał tel. 510 090 066 mail sniwkielce1@wp.pl

III. Przedmiot zamówienia

 1. I. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje informatyczne dla uczestników projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 4 grup 10 osobowych, łącznie 572 godzinyw okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.
  II. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających umiejętność porozumiewania się w języku angielskim dla uczestników projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 4 grup 8 osobowych, łącznie 513 godzin w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.
 2. Słownik Zamówień (CPV): 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży.
 3. Zajęcia realizowane w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 13,00 – 19,00 według ustalonego harmonogramu.
 4. Godzinę zajęć należy rozumieć jako godzinę zegarową, tj. 60 min.
 5. Ostateczne terminy i godziny realizacji zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Zamówienie zostało podzielone 2 części:

 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne (4 grupy łącznie 572 godziny dydaktyczne)

 

Zamówienie obejmuje realizację zajęć rozwijających kompetencje informatyczne(4 grupy, łącznie 572 godziny dydaktyczne dla 40 uczniów)
Zajęcia realizowane będą na terenie świetlicy środowiskowej w Kielcach ul. Chęcińska 3, średnio po 2 godziny tygodniowo /1 grupę i 2 godziny w tygodniu konsultacji dla wszystkich 4 grup, od poniedziałku do piątku w godzinach 13,00 – 19,00 według ustalonego harmonogramu zajęć. Celem zajęć jest rozwój kompetencji informatycznych.

 

 1. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowanie programu zajęć. Program zajęć ma aktywizować uczniów do większej kreatywności, rozwijać wyobraźnię oraz uczyć samodzielności i logicznego myślenia. Wykonawca zobowiązuje się do określenia z programie zajęć szczegółowych efektów uczenia się w wymiarze wiedzy, umiejętności i postaw. Zamawiający wymaga, by wszystkie utwory powstałe w ramach niniejszego Zamówienia zostały stworzone przez Wykonawcę z poszanowaniem praw autorskich i przeniesione na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.
 2. Zamawiający wymaga, by podczas zajęć prowadzący posługiwał się innowacyjnymi formami nauczania, wprowadzał nowoczesne metody pracy (projekt, burza mózgów, samodzielne metody badawcze, w tym: eksperymenty, doświadczenia i obserwacje, techniki pamięciowe).
 3. Zamawiający wymaga, by prowadzący korzystał z dostępnych narzędzi i pomocy dydaktycznych – edukacyjnych zestawów klocków typu Lego, programów multimedialnych, tablic interaktywnych ze specjalistycznym oprogramowaniem, komputerów, modeli itp.
 4. Zamawiający wymaga, by zajęcia były prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Prowadzący zobowiązany jest do pomiaru zmiany poziomu wiedzy uczestników zajęć minimum 3 razy: na początku cyklu kształcenia, w połowie i na zakończenie za pomocą testów sprawdzających.
 6. Wyżej wskazane zajęcia realizować mogą osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym (lub innym nadającym kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej i gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(…)z późn. zmianami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264), przygotowaniem pedagogicznym, min. 5 – letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w danej tematyce, w tym min. 5-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi/młodzieżą.

 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Zajęcia rozwijające umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (4grupy, łącznie 513 godzin dydaktycznych)

 Zamówienie obejmuje realizację zajęć rozwijających umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (4 grupy, łącznie 513 godzin dydaktycznych dla 32 uczniów)
Zajęcia realizowane będą na terenie świetlicy środowiskowej w Kielcach ul. Chęcińska 3, średnio po 2 godziny tygodniowo /1 grupę od poniedziałku do piątku w godzinach 13,00 – 19,00 według ustalonego harmonogramu zajęć. Celem zajęć jest nabycie umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim.

 

 1. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowanie programu zajęć. Program zajęć ma aktywizować uczniów do większej kreatywności, rozwijać wyobraźnię oraz uczyć samodzielności i logicznego myślenia. Program musi uwzględniać treści minimum programowego na danym poziomie nauczania danego przedmiotu. Wykonawca zobowiązuje się do określenia z programie zajęć szczegółowych efektów uczenia się w wymiarze wiedzy, umiejętności i postaw. Zamawiający wymaga, by wszystkie utwory powstałe w ramach niniejszego Zamówienia zostały stworzone przez Wykonawcę z poszanowaniem praw autorskich i przeniesione na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.
 2. Zamawiający wymaga, by podczas zajęć prowadzący posługiwał się innowacyjnymi formami nauczania, wprowadzał nowoczesne metody pracy ( np. projekt, drama, burza mózgów, gry decyzyjne, metody dyskusji) połączone z pracą nad tekstem źródłowym, analizą i interpretacja tekstów historycznych, kształtowaniem umiejętności posługiwania się językiem w mowie i piśmie.
 3. Zamawiający wymaga, by prowadzący korzystał z dostępnych narzędzi i pomocy dydaktycznych –podręczników multimedialnych, tablic interaktywnych ze specjalistycznym oprogramowaniem, CD, słowników językowych, itp.
 4. Zamawiający wymaga, by zajęcia były prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Prowadzący zobowiązany jest do pomiaru zmiany poziomu wiedzy uczestników zajęć minimum 3 razy: na początku cyklu kształcenia, w połowie i na zakończenie za pomocą testów sprawdzających.
 6. Wyżej wskazane zajęcia realizować mogą osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym (lub innym nadającym kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej i gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(…)z późn. zmianami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264), przygotowaniem pedagogicznym, min. 5 – letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w danej tematyce, w tym min. 5-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi/młodzieżą.

 IV. WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zobowiązują się spełnić poniższe warunki:
  a)osoba prowadząca zajęcia posiada przygotowanie pedagogiczne;
  b)osoba prowadząca zajęcia posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (zgodnie z wymogami opisanymi przy każdej z części Zamówienia);
  c)osoba prowadząca zajęcia posiada minimum 10 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w danej tematyce, osoba prowadząca zajęcia posiada minimum 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą;
  d)prowadzenie zajęć odbywa się zgodnie z harmonogramem przedkładanym przez Zamawiającego;
  e)dyspozycyjność w dni robocze w godzinach od 13.00 do 19.00, ponieważ zajęcia odbywać się będą bezpośrednio po zajęciach szkolnych;
  f)prowadzenie dokumentacji zajęć (w tym karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności);
  g)sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, w tym informacji o stanie realizacji planu zajęć, liczby zrealizowanych godzin;
  h)przeprowadzenie min. 3 testów kompetencji podczas realizacji zajęć (w tym test końcowy) monitorujących przyrost wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników w trakcie prowadzonych zajęć;opracowanie programu zajęć . Program zajęć ma aktywizować uczniów do większej kreatywności, rozwijać wyobraźnię oraz uczyć samodzielności i logicznego myślenia. Program musi uwzględniać treści minimum programowego na danym poziomie nauczania danego przedmiotu. Wykonawca zobowiązuje się do określenia z programie zajęć szczegółowych efektów uczenia się w wymiarze wiedzy, umiejętności i postaw. Zajęcia realizowane będą zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem zajęć.
 2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 3. Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia-nie spełnia”,
  w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach stanowiących Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego (wyszczególnionych w Punkcie V. Zapytania ofertowego), z których musi jednoznacznie wynikać , że Wykonawca spełnia warunki, a w przypadku nie spełnienia choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

V. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów świadczące o wykształceniu osoby wskazanej do prowadzenia zajęć.
 5. Podpisane CV osoby kandydującej do prowadzenia zajęć, z którego wprost wynika liczba lat doświadczenia dydaktycznego.

 VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria
  a) CENA – 70%
  b) DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE – 30%
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:

 

Lp. Nazwa kryterium Waga
   1. Cena brutto za 1 godzinę zajęć 70% = 70 pkt
   2. Doświadczenie dydaktyczne 30% = 30 pkt

 

 1. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
  LP = C + K

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie dydaktyczne
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej x 70 pkt = liczba punktów w danym kryterium
 

5. Punkty za kryterium „Doświadczenie dydaktyczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje ile lat doświadczenia dydaktycznego posiada osoba wskazana do prowadzenia zajęć w ramach Zamówienia. Za doświadczenie dydaktyczne zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

>5 lat do 6 lat = 2 pkt

>6 lat do 9 lat = 4 pkt

>9 lat do 11 lat = 6 pkt

> 11 lat = 8 pkt
oferta badana/oferta z największą liczbą punktów za doświadczenie dydaktyczne x 30 pkt = liczba punktów w danym kryterium
6. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie dydaktyczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. 2.Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
 5. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być przedstawione
  w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia). W przypadku złożenia Oferty w formie elektronicznej wszystkie dokumenty należy złożyć w formie skanu.
 6. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz
  z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
 7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę muszą być ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
 9. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

 

Oferta na usługi prowadzenia zajęć realizowanych w ramach projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”

Adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach

ul. Prosta 109 B/2

25-385 Kielce

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
2/2017

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Metalowa 4, 10-603 Olsztyn w terminie do dnia 19.06.2017 r. do godziny 15.00 lub elektronicznie do dnia 19.06.2017 r. na adres sniwkielce1@wp.pl

2.W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3.Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.

 

IX. NFORMACJE KOŃCOWE.

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4_ Wzór umowy

 

                                                                                                                                             Zatwierdzam
                                                                                                                                             Koordynator Projektu
                                                                                                                                             Iwona Wielgus