Treść artykułu

Zapytanie nr 3/2016

Kategorie Archiwum PLAS

Kielce 08.08.2016

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania agresji dla dzieci i młodzieży

znakiUE
Nr umowy
RPSW.09.02.01-26-0052/15-00Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2; 25-385 Kielce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:

 • przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania agresji, dla dzieci i młodzieży biorących udział w w/w projekciedla 4 grup w wymiarze 79 godzin dla każdej grupy

W ramach realizacji projektu „ Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzeniewarsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania agresji, dla dzieci i młodzieży biorących udział w w/w projekciedla 4 grup w wymiarze 79 godzin / godzina zegarowa/ dla każdej grupy, łącznie 316 godzin. Zajęcia mają być przeprowadzone w okresie realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Wynagrodzenie obejmuje:
 • Udział w pracach komisji rekrutacyjnej;
 • Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych;
 • Prowadzenie dokumentacji zajęć ( dziennik zajęć, dokumentacja fotograficzna) oraz dokumentacji projektowej (analiza zbiorcza arkuszy obserwacji);
 • Prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy (Karta Pracy).

Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. Płatność wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia na podstawie wpisów do dziennika zajęć i kart czasu pracy w rozliczeniu miesięcznym.

 • Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 2. Kwalifikacje/przygotowaniedo realizacji warsztatów profilaktycznych – własnoręcznie potwierdzona kserokopia dyplomu/inny uprawnienia
 3. Dyspozycyjność czasowa /od poniedziałku do piątku w godzinach 12,00 –19,00
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Oferta zgodna w treści z załącznikiem nr 1
 2. CV
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 1. Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
 2. Każdy Wykonawca powinien dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”) – jeżeli dotyczy.
 3. Każdy z Wykonawców biorących udział w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie z aktami statutowymi wykonawcy.
 4. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy przekazać drogą pocztową, na adres: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109 B/2, 25-385 Kielce lub osobiście w biurze Stowarzyszenia: Kielce ul. Chęcińska 3do dnia 25.08.2016r, do godz. 15.00

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kierownik Projektu – Dariusz Szczubiał tel. 510090066

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

……….…….……………………………………….

(podpis przewodniczącej Stowarzyszenia)

Załącznik nr 1 Oferta – Pobierz