Treść artykułu

Zapytanie nr 4/2016

Kategoria Archiwum

Kielce 08.08.2016

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie, dla dzieci i młodzieży

znakiUE
Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach”

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0052/15-00

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2; 25-385 Kielce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:

 • przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie, dla dzieci i młodzieży biorących udział w w/w projekcie dla  2 grup w wymiarze 158 godzin dla każdej grupy

W ramach realizacji projektu „Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie dla dzieci i młodzieży, dla  2 grup w wymiarze 158 godzin dla każdej grupy (łącznie 316godz.) Zajęcia mają być przeprowadzone w okresie realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Wynagrodzenie obejmuje:

 • Udział w pracach komisji rekrutacyjnej;
 • Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych;
 • Prowadzenie dokumentacji zajęć ( dziennik zajęć, dokumentacja fotograficzna) oraz dokumentacji projektowej (analiza zbiorcza arkuszy obserwacji);
 • Prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy (Karta Pracy).

Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. Płatność wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia na podstawie wpisów do dziennika zajęć i kart czasu pracy w rozliczeniu miesięcznym.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający łącznie następujące warunki:

 • Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie – własnoręcznie potwierdzona kserokopia dyplomu,
 • Dyspozycyjność czasowa /od poniedziałku do piątku w godzinach 12,00 – 19,00
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Oferta zgodna w treści z załącznikiem nr 1
 2. CV
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Termin wykonania zamówienia:
  od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
 2. Każdy Wykonawca powinien dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”) – jeżeli dotyczy.
 3. Każdy z Wykonawców biorących udział w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie z aktami statutowymi wykonawcy.
 4. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy przekazać drogą pocztową, na adres: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109 B/2, 25-385 Kielce lub osobiście w biurze Stowarzyszenia: Kielce ul. Chęcińska 3 do dnia 25.08.2016r, do godz. 15.00

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kierownik Projektu – Dariusz Szczubiał tel. 510090066

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

 ……….…….……………………………………….

(podpis przewodniczącej Stowarzyszenia)

Załącznik nr 1 Oferta – Pobierz