Treść artykułu

Zapytanie nr 1/2017

Kategorie Archiwum PLAS

znakiUE

Kielce, dnia 06-06-2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w oparciu o zasadę konkurencyjności w drodze upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego umieszczeniew bazie konkurencyjności na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestników obozu z realizacją programu profilaktyki uzależnień i zajęciami języka angielskiego, realizowanych na podstawie projektu
nr umowy RPSW.09.02.01-26-0052/15-00  pn. Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 I. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych
dla uczestników Obozu z realizacją programu profilaktyki uzależnień i zajęciami języka angielskiego dla 66 osób tj. 60 dzieci i młodzieży szkolnej (w wieku 7-16 lat),
1 kierownika obozu, 4 wychowawców oraz 1 osoby opieki medycznej
Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 55241000-1   Usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych

55270000-3   Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

 

            Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące: terminu realizacji, zakwaterowania, wyżywienia, sali do zajęć profilaktycznych i zajęć języka angielskiego, wyposażenia ośrodka, organizacji i kontroli, Zamawiający określił w warunkach realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania

 1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

 a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

                        W przypadku warunku, o którym mowa w Rozdz. II pkt 1 lit. a. zapytania ofertowego, Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – co najmniej 3 zamówienia na świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych,
gdzie każde z tych zamówień dotyczyło minimum 60-osobowej grupy uczestników.

3. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. II pkt 1 lit. a. zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

III. Kryteria oceny oferty

 1. Cena
 2. Warunki techniczno-rekreacyjne ośrodka

IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty

 1. Cena –   80%
 2. Warunki techniczno-rekreacyjne ośrodka –   20%

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
oceny oferty

 1. Cena oferty jest ceną brutto i stanowi maksymalny koszt jaki może ponieść Zamawiający z tytułu oferowanych przez Wykonawcę usług. Oznacza to, że Zamawiający porówna i oceni oferty pod względem zaoferowanych przez Wykonawców cen brutto, natomiast ostateczna wysokość wynagrodzenia jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy uzależniona będzie od faktycznej liczby dni uczestnictwa w obozie osób korzystających z usług ośrodka wypoczynkowego w ramach obozu.
 2. Cena musi być wyrażona w polskich złotych (PLN).
 3. Cenę oferty (wartość brutto zamówienia) należy obliczyć zgodnie z konstrukcją Druku OFERTA według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, określając ją w sposób jednoznaczny, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną i niezmienną do końca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 2 wzoru umowy. Musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zasady oceny ofert w kryterium „Cena”

Ocena punktowa ceny zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:

wzorPo

 

gdzie:

Po        –          ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Cena”;

C min –          najniższa cena brutto (wartość brutto zamówienia) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

C or    –          cena brutto oferty rozpatrywanej (wartość brutto zamówienia);

Wk      –          waga kryterium (80%).

 

Zasady oceny ofert w kryterium „Warunki techniczno-rekreacyjne ośrodka”

a) Oferta w zakresie kryterium „Warunki techniczno-rekreacyjne ośrodka” otrzyma

punkty na podstawie załączonych do oferty warunków realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający oceniając oferty w zakresie ww. kryterium przyzna punkty w następujący sposób:

 

Parametr oferowany Liczba przyznanych punktów
Boisko do gry w siatkówkę TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt
Boisko do gry w piłkę nożną TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt
Rowery TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt
Dostęp do kąpieliska strzeżonego TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt
Plac zabaw dla najmłodszych dzieci TAK –  5 pkt; NIE – 0 pkt
Inne (podać) ……………………………………… TAK – 5 pkt; NIE – 0 pkt

 

Łączna maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta oceniana w kryterium „Warunki techniczno-rekreacyjne ośrodka” za ww. parametry wynosi 50 pkt.

b) Ostateczna ocena punktowa w kryterium „Warunki techniczno-rekreacyjne ośrodka” zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium zgodnie z modułem proporcjonalności:

 

wzorPwr

gdzie:

Pwtr           –    ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Warunki techniczno-rekreacyjne ośrodka”;

Lpwtr or    –  liczba punktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną, zgodnie z przyjętymi zasadami punktacji;

Lpwtr max – maksymalna liczba punktów uzyskanych przez ofertę spośród wszystkich ofert, zgodnie z przyjętymi zasadami punktacji;

Wk          –      waga kryterium (20%).

 

Ostateczna ocena punktowa ofert

Ostateczna ocena punktowa ofert będzie sumą punktów uzyskanych za kryteria „Cena” oraz „Warunki techniczno-rekreacyjne ośrodka”. Wyniki końcowych obliczeń Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert.

VI. Termin składania ofert

 1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, zgodnie z wyborem Wykonawcy, należy:

a) dostarczyć na adres:

            Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach

             25-385 Kielce, ul. Prosta 109 B/2

lub

b) przesłać na adres e-mail: sniwkielce1@wp.pl

 

 1. Termin składania ofert:   do 16-06-2017 r. do godz. 15:00.

 

VII.     Termin realizacji umowy

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług w sposób ciągły przez okres 14 dni między 05.07.2017r. a 31.07.2017 r.

 

VIII.   Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp

 

Nie dotyczy. Beneficjent jest zamawiającym w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych.

 IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

 Jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wówczas warunki tych zmian określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ponieważ zamówienie nie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na pełny zakres przedmiotu zamówienia. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego wykonawcy.

 XI. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających, udzielanych wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.

 

Informacje dodatkowe:

 1.  Ofertę oraz wszystkie pozostałe wymagane w postępowaniu dokumenty należy sporządzić w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawcy składają je wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym Zamawiający uwzględni informację o zmianie. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 3. W przypadku otrzymania od Wykonawcy niekompletnej oferty, braki formalne za wyjątkiem druku „Oferta” podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo niewzywania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących bądź wadliwie złożonych dokumentów, jeżeli z przebiegu postępowania będzie wynikać, że pomimo uzupełnienia dokumentów nie ma możliwości wyboru oferty tego Wykonawcy jako najkorzystniejszej lub w przypadku gdy Zamawiający zamierza unieważnić postępowanie.

 

Załączniki:

 

 1. Druk OFERTA – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Wykaz usług – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. Warunki realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 4. Wzór umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.