Treść artykułu

Zapytanie ofertowe 4/2017

Kategorie Archiwum PLAS

Kielce 01.09.2016

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć rozwijających umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym

znakiUE
Nr umowy
RPSW.09.02.01-26-0052/15-00Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2; 25-385 Kielce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym w ramach realizacji projektu „ Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym dla  4 grup w wymiarze 317 godzin / godzina zegarowa/ . Zajęcia mają być przeprowadzone w okresie realizacji projektu Projekt wsparcia edukacyjno-wychowawczego realizowany w świetlicy środowiskowej w Kielcach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Wynagrodzenie obejmuje:

 • Udział w pracach komisji rekrutacyjnej;
 • Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych;
 • Prowadzenie dokumentacji zajęć ( dziennik zajęć, dokumentacja fotograficzna) oraz dokumentacji projektowej (analiza zbiorcza arkuszy obserwacji);
 • Prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy (Karta Pracy).

Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. Płatność wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia na podstawie wpisów do dziennika zajęć i kart czasu pracy w rozliczeniu miesięcznym.

a) Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 2. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego – własnoręcznie potwierdzona kserokopia dyplomu,
 3. Stopnień awansu zawodowego –minimum nauczyciel mianowany
 4. Doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu współfinansowanego z EFS
 5. Dyspozycyjność czasowa /od poniedziałku do piątku w godzinach 13,00 – 19,00
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

b) Wymagane dokumenty:

 1. Oferta zgodna w treści z załącznikiem nr 1
 2. Podpisane CV z którego bezpośrednio wynika liczba lat pracy w szkole na stanowisku nauczyciela języka polskiego i doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

c) Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
 2. Każdy Wykonawca powinien dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”) – jeżeli dotyczy.
 3. Każdy z Wykonawców biorących udział w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie z aktami statutowymi wykonawcy.
 4. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018

Miejsce wykonania zamówienia: Świetlica środowiskowa w Kielcach ul. Chęcińska 3

III. Kryteria i sposób oceny ofert

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria
  a) CENA – 50%
  b) DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE – 50%
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:

 

Lp. Nazwa kryterium Waga
    1. Cena brutto za 1 godzinę zajęć 50% = 50 pkt
    2. Doświadczenie dydaktyczne 50% = 50 pkt
 1. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
  LP = C + K

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie dydaktyczne

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej x 50 pkt = liczba punktów w danym kryterium

 

 1. Za kryterium „Doświadczenie dydaktyczne” zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

7 lat do 8 lat = 2 pkt

9 lat do 10 lat = 4 pkt

11 lat do 12 lat = 6 pkt

13 lat do 14 lat = 8 pkt

15 lat i więcej = 10 pkt
oferta badana/oferta z największą liczbą punktów za doświadczenie dydaktyczne x 50 pkt = liczba punktów w danym kryterium
6. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie dydaktyczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzyma największą ilość punktów za kryterium cena i kryterium doświadczenie łącznie.

Ofertę należy przekazać drogą pocztową, na adres: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109 B/2, 25-385 Kielce lub osobiście w biurze Stowarzyszenia:

Kielce ul. Chęcińska 3 do dnia 08.09.2017r, do godz. 18.00

Biuro czynne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 13,00 do 18,00.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kierownik Projektu – Dariusz Szczubiał tel. 510090066

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

                                                                             Iwona Wielgus

Przewodnicząca Stowarzyszenia

Załączniki:

 1. Druk OFERTA – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;